fbpx

Lãi suất RBA: Ngân hàng Dự trữ cắt giảm lãi suất xuống còn 0,75%

Two of the big four banks have now cut their rates — but neither has done so by the full amount. Hai trong số bốn ngân hàng lớn hiện đã cắt giảm lãi suất – nhưng không ngân hàng nào cắt giảm nhiều như vậy.
Commonwealth Bank was the first of the big four to cut rates. Commonwealth Bank là ngân hàng đầu tiên cắt giảm lãi suất trong bốn ngân hàng.
CBA will cut variable home loan rates by just 0.13 percentage points, barely half the amount of the Reserve Bank of Australia’s rate cut today. Commonwealth Bank Australia (CBA) cắt giảm 0,13% lãi suất vay mua nhà biến đổi, chỉ bằng một nửa mức cắt giảm của Ngân hàng Dự trữ Australia hôm nay.
It said if it passed on the full cut this would disadvantage savers. Họ nói rằng nếu cũng cắt giảm nhiều như vậy sẽ gây bất lợi cho những người gửi tiền tiết kiệm.
NAB later said it would cut rates by a sliver more — 0.15 per cent — on 11 October.
Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) sau đó thì nói sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn một chút – 0,15% – vào ngày 11 tháng Mười.
Australia’s official cash rate has fallen below 1.0 per cent for the first time in history with some economists saying it will stay down for at least another two years. Lần đầu tiên trong lịch sử lãi suất cơ bản Australia đã giảm xuống dưới 1,0% và một số nhà kinh tế nói rằng nó sẽ còn ở mức thấp ít nhất là hai năm nữa.
At its October meeting on Tuesday, the Reserve Bank (RBA) made the widely expected decision to drop the rate to 0.75 per cent — the third time it has wiped 25 basis points off since June. Vào cuộc họp Tháng Mười hôm thứ ba, Ngân hàng Dự trữ (RBA) đã đưa ra quyết định được dự đoán rộng rãi là cắt lãi suất xuống 0,75% – lần thứ ba cắt bỏ 25 điểm cơ bản kể từ tháng Sáu.
CBA executive Angus Sullivan said on Tuesday evening that rates were now at all time lows, but Australia’s biggest bank wouldn’t be following suit with its cut. Tối hôm thứ ba, Giám đốc điều hành CBA Angus Sullivan đã nói hiện nay lãi suất luôn ở mức thấp, nhưng ngân hàng lớn nhất Australia sẽ không cắt giảm như thế.
“As the RBA cash rate has reached record lows, we face a difficult balancing act between the multiple, valid interests of our stakeholders. “Khi mà lãi suất cơ bản RBA đã chạm các mức thấp kỷ lục, chúng tôi phải đối mặt với việc cân bằng lợi ích chính đáng đa dạng của các nhà đầu tư.
“Particularly given it is currently not feasible to pass on the full rate reduction to more than $160 billion of our deposits which are at, or near, zero rates,” Mr Sullivan said. “Đặc biệt khi mà hiện tại không thể giảm nhiều lãi suất như vậy với hơn 160 tỷ $ tiền gửi của chúng tôi, ở mức không lãi suất, hoặc gần như vậy”, ông Sullivan nói.
“In balancing these interests, we have carefully considered how to best meet the needs of over six million savings customers — who may find it challenging to make ends meet with record low savings interest rates — with the needs of our 1.6 million home loan customers, who want to pay less on their mortgages; and the needs of our shareholders, many of whom are retirees who rely on our dividend.” “Khi cân bằng các lãi suất này, chúng tôi đã phải xem xét cẩn thận để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hơn sáu triệu khách hàng tiết kiệm – là những người không thể vui vẻ khi thấy mức lãi suất tiết kiệm thấp kỷ lục – rồi nhu cầu của 1,6 triệu khách hàng vay mua nhà, là những người không hề muốn phải thanh toán nhiều tiền vay; và nhu cầu của các cổ đông, mà nhiều người trong số họ là người đã về hưu đang phụ thuộc vào cổ tức của chúng tôi.”

Chat Zalo
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Facebook
0981-716-794